Search

LOKALNI PARTNERJI

 

Vodilno mesto in koordinator projekta CIVITAS ELAN je Ljubljana (MOL). Poleg MESTNE OBČINE LJUBLJANA na projektu sodeluje še devet partnerjev:


TELARGO


Telargo predstavlja rešitve upravljanja premičnin (fleet management) s poudarkom na specializiranih rešitvah za posamezne industrije, in deluje na področju informacijskih storitev v transportu in prometu. Tako tudi za Ljubljano in okolico zagotavlja informacije o prihodih avtobusov LPP na posamezna postajališča.


LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET


Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. v prvi vrsti skrbi za varen, zanesljiv in nemoten javni prevoz na območju celotne Mestne občine Ljubljana ter 16 primestnih občin. Njihova želja in cilj je poskrbeti za to, da bi avtobus postal najboljša alternativa osebnemu avtomobilu.


SLOVENSKE ŽELEZNICE


Slovenske železnice svoje storitve prilagajajo sodobnemu uporabniku, ki zahteva več kot le prevoz od ene do druge točke. S predvideno revitalizacijo železniških postaj in povečano ponudbo dodatnih dejavnosti bo železniški potniški promet postal hrbtenica javnega potniškega prometa, tako notranjega kot mednarodnega.


INSTITUT JOŽEF STEFAN


Poslanstvo Instituta je v ustvarjanju, širjenju in prenosu znanja na področju naravoslovnih in tehniških znanosti ter znanosti o življenju. Ustanova izvaja vrhunske raziskave in razvoj tehnologij, kot so nanotehnologije, novi materiali, biotehnologije, tehnologije vodenja in proizvodnje ter znanja, komunikacijske, računalniške, okoljske in reaktorske tehnologije.


FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE UNIVERZE V LJUBLJANI


Fakulteta za družbene vede (FDV), članica Univerze v Ljubljani, je največja interdisciplinarna družboslovna fakulteta v Sloveniji in tudi med večjimi v Evropi. S pedagoško in raziskovalno dejavnostjo na področju številnih temeljnih in aplikativnih disciplin že več kot štiri desetletja utemeljuje družboslovje na Slovenskem.


URBANISTIČNI INŠTITUT RS


Urbanistični inštitut Republike Slovenije je osrednja slovenska znanstveno-raziskovalna ustanova s področja planiranja in urejanja prostora ter sorodnih disciplin. Med drugim se ukvarja z uveljavljanjem teoretičnih dognanj pri planiranju in oblikovanju, implementacijo aplikativnih raziskav in oblikovalskih projektov ter izobraževanjem in usposabljanjem.


PROMETNI INSTITUT LJUBLJANA


Temeljna dejavnost Prometnega instituta Ljubljana je znanstveno in strokovno razvojno-raziskovalno delo na področju prometa v najširšem smislu besede. Poudarek daje železniškemu prometu, ki obsega predvsem raziskave na področju tehnologije prometa, prometne infrastrukture in informacijske tehnologije.


REGIONALNI CENTER ZA OKOLJE ZA SREDNJO IN VZHODNO EVROPO – SLOVENIJA


Regionalni center za okolje za srednjo in vzhodno Evropo podpira in spodbuja procese varstva okolja, varstva narave in trajnostnega razvoja. Prizadeva si za sodelovanje med različnimi skupinami na regionalni, državni in mednarodni ravni ter vzpodbujanje soudeležbe javnosti v procesih oblikovanja in sprejemanja odločitev.


KMETIJSKI INŠTITUT RS


Kmetijski inštitut Slovenije je javni raziskovalni zavod, ki se ukvarja tako s poljedelstvom in semenarstvom, sadjarstvom, vinogradništvom in živinorejo kakor tudi z varstvom rastlin, kmetijsko tehniko in ekonomiko kmetijstva. Večji del raziskovalnega in strokovnega dela poteka v sodobno opremljenih laboratorijih ter na poskusnih poljih in nasadih.