Search

novice

Številne možnosti za izboljšanje dostav na območjih za pešce mestnega središča Ljubljane

Prostor območja za pešce mestnega središča Ljubljane v jutranjem dostavnem času običajno poleg pešcev in kolesarjev zasedajo tudi dostavna vozila. Velike zgostitve dostavnih vozil na ozkih ulicah mestnega središča pogosto ovirajo varen in miren prehod pešcev in kolesarjev, kar zmanjša privlačnost mestnega središča. Terenski pregledi izvajanja dostav in dostavnih vozil v sklopu mednarodnega projekta CIVITAS ELAN so pokazali, da bi bilo z nekaterimi ukrepi možno zmanjšati negativne vplive izvajanja dostav na območje peš con mestnega središča Ljubljane. 

Dostavni časi

Največje število dostavnih vozil se v času izvajanja dostav zgosti na območju Čopove ulice, Prešernovega trga in Wolfove ulice, kjer na običajni dostavni dan od 6:00 do 9:30 dostavi približno 200 dostavnih vozil. Ker število vstopov običajno narašča do 8:00, ko se v mestnem središču nahaja tudi večje število pešcev in kolesarjev, predstavljajo prevelike zgostitve dostavnih vozil oviro za dobro prehodnost mestnega središča. Večje prilagoditve dostavnih časov in odpiranih časov trgovin ter lokalov bi lahko privedla do večje zgostitve izvajanja dostav v zgodnejših jutranjih urah, ko se v mestnem središču še ne nahaja toliko pešcev in kolesarjev.


Dostavna vozila

Terenski pregled je pokazal, da na celotnem območju izvajanja dostav v mestnem središču Ljubljane prevladujejo dostavna vozila skupne mase do 3,5 t oz. kombinirana vozila (65 %), katerim sledijo dostavna osebna vozila (20 %), medtem ko je število dostavnih vozil dovoljene skupne mase med 3,5 in 7 t (7 %) nižje. Čeprav težja dostavna vozila v mestnem središču ob izvajanju dostav zasedajo večjo površino, pa je količina pripeljanega blaga v eni vožnji izraziteje večja kot pri izvajanju dostav z dostavnimi vozili lažjih kategorij. Ker težja dostavna vozila zaradi pomanjkanja prostora raje izvajajo dostave v zgodnjih jutranjih urah, bi bilo za zmanjšanje gneče z dostavnimi vozili smiselno spodbujati združevanje dostav izven mestnega središča in jo v mestno središče pripeljati z večjim in ekološko sprejemljivejšim dostavnim vozilom.

Stanje tehnike vozil 

Ocena stanja tehnike dostavnih vozil v ožjem mestnem središču Ljubljane prikazuje, da največji delež vozil uporablja tehniko standarda EURO III, in sicer 42 %. Drugi najpogostejši standard tehnike je standard EURO IV (27 %), sledi mu emisijski standard EURO II. Z ozirom na dejstvo, da dostavna vozila opravijo veliko število prevoženih kilometrov, bi bilo primerno delež vozil standarda EURO II ali nižjih, zmanjšati in povečati delež vozil s standardom EURO IV ali celo EURO V (električna vozila in vozila izdelave po letu 2008). S tem bi dosegli večjo kakovost zraka in zmanjšanje hrupa v mestnem središču. 

Dostavni paketi in zasedenost dostavnih vozil 

Potencial izvajanja združevanja dostavnih pošiljk namenjenih v mestno središče dokazuje tudi terenska ocena teže dostavljenih dostavnih paketov na eno dostavno mesto, zasednost dostavnih vozil v času izvajanja dostav in trajanje izvajanja dostav. Rezultati kažejo, da največji delež dostavljenega blaga v mestno središče zajema blago skupne teže nad 10 in do 50 kg. Po večini gre za dostavo specializiranega blaga in prehrambenih izdelkov, prav tako pa se v tej teži dostavnega blaga nahajajo tudi poštne pošiljke. Po deležu mu sledi blago, katerega teža presega 100 kg, predvsem gradbeni material in mešano blago. 

Kot že omenjeno, nam zasedenost dostavnih vozil veliko pove o upravičenosti dostopa na območje za pešce mestnega središča. Čeprav dostavna vozila izvajajo dostave že pred vstopom na peš cono ožjega mestnega središča, pa ocene kažejo, da največji delež dostopa predstavljajo dostavna vozila, katerih zasedenost je med 25 in 50 %. Takih dostavnih vozil je približno tretjina. Sledijo dostavna vozila, ki so zapolnjena med 50 in 75 % in šele nato vozila z zasedenostjo nad 75 %. Zbrani podatki kažejo, da so dostavna vozila, ki izvajajo dostave v mestno središče, relativno nizko izkoriščena, kar lahko dodatno potrjuje možnosti združevanja dostav v Ljubljani.

Podatek o povprečnem dostavnem času na celotnem območju nam pove, da se vozilo od vstopa do izstopa iz območja za pešce povprečno zadržuje 24 minut. Čeprav se čas ne zdi visok ter je zaradi specifik nekaterih izrednih dostav tak čas dostavljanja razumljiv in opravičljiv, je potrebno povprečen čas gledati skozi prizmo značilnosti dostavnega blaga. Izkaže se, da bi morale biti dostave, vsaj tiste, ki dostavljajo pakete lažje od 100 kg (kar jih je velika večina), izvedene v 15-ih minutah ali celo hitreje. Z zmanjšanjem dostavnega časa bi namreč zmanjšali število dostavnih vozil, ki se hkrati nahajajo na posameznem območju, in povečali pešcem namenjene prehodne površine. S tem pa bi prav tako uspeli povečati dostopnost in privlačnost mesnega središča.