Search

novice

Nepovratne finančne spodbude Eko sklada za električna dostavna vozila

Z letom 2012 Eko Sklad RS omogoča subvencioniranje električnih dostavnih vozil za pravne osebe, vključno s samostojnimi podjetniki. Pomoč se lahko dodeli tako za nova električna vozila, kot tudi za predelavo obstoječih vozil. Višina nepovratne finančne pomoči za dostavna vozila znaša 3.000 EUR za nakup oz. 2.000 EUR za predelavo.

Predelava se subvencionira v primeru, da se serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomesti z elektro pogonskim agregatom. Prva registracija vozila po predelavi mora biti opravljena v Republiki Sloveniji na ime vlagatelja. Pomoč bo dodeljena za vozila, za katera bo po predelavi preverjena skladnost vozila s predpisi (homologacija), opravljen pregled tehnične brezhibnosti in registracija.

Za nova baterijska električna vozila kategorije N1 (dostavno vozilo za prevoz blaga z največjo maso do vključno 3,5 tone[1]) z nič CO2 emisijami na izpustu je možno pridobiti 3.000 EUR nepovratne finančne pomoči. Za predelavo istovrstnega vozila na električni pogon pa je možno pridobiti 2.000 EUR pomoči. Višina nepovratne finančne pomoči za posamezno vozilo je določena za vse upravičene osebe enako, ne glede na velikost podjetja. V okviru omenjenega razpisa se sicer subvencionirajo vozila za prevoz potnikov.

Postopek pridobitve pomoči je naslednji:

pred izvedbo nakupa ali predelave vozila vlagatelj vloži vlogo

Eko sklad pregleda in obravnava vlogo

v primeru nepopolne vloge Eko sklad vlagatelja pozove k dopolnitvi vloge
vlagatelj mora dopolniti vlogo v roku 15 dni od vročitve poziva  

vlagatelj podpisano pogodbo obvezno vrne Eko skladu v roku 15 dni od vročitve 

izplačilo po predložitvi vseh dokazil o zaključku naložbe nakupa, finančnega zakupa ali predelave vozila (skrajni rok za zaključek naložbe 12 mesecev od podpisa pogodbe)

 

Na javnem pozivu lahko kandidirajo:

  • Republika Slovenija in lokalne skupnosti;
  • javna podjetja, zavodi in druge pravne osebe, ustanovljene za opravljanje javnih služb ter koncesionarji, pooblaščeni za opravljanje javnih služb;
  • gospodarske družbe in druge pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini, ki opravljajo pridobitno dejavnost;
  • podružnice tujih gospodarskih družb, ki opravljajo pridobitno dejavnost in so vpisane v sodni register v Republiki Sloveniji;
  • samostojni podjetniki posamezniki oziroma fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost kot poklic, s sedežem oziroma stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

Nova baterijska električna vozila ter vozila po predelavi, ki so predmet spodbujanja, morajo biti prvič po proizvodnji oz. predelavi registrirana v Republiki Sloveniji in na ime vlagatelja. Pri pogodbi o finančnem zakupu (leasingu) mora iz pogodbe izhajati, da po poplačilu vseh pogodbenih obveznosti zakupnik in prejemnik pomoči postane lastnik vozila, oziroma je upravičen do prenosa lastninske pravice na vozilu. Vozila, pridobljena z operativnim leasingom oziroma poslovnim najemom, niso upravičena do dodelitve pomoči.

Spodbuja se nakup vozil, za katera bo plačana maloprodajna cena z vključenim DDV do 50.000,00 EUR. Pomoč se lahko dodeli tudi za vozilo, kupljeno, predelano ali zakupljeno v tujini, pod pogojem, da za to vozilo ni bila izplačana ali zaprošena druga pomoč države ali EU za iste upravičene stroške. Tranzitna registracija ne šteje za prvo registracijo po proizvodnji. Vozilo mora najmanj tri leta po dodelitvi pomoči ostati v lasti prejemnika pomoči. 

Dodatne informacije in povezave:

 

Javni poziv Eko sklada

 

Objava v Uradnem listu RS (št. 109/11, str. 3065)[1] Kategorije so opredeljene v prilogi 2 pravilnika o ES-homologaciji in posamični odobritvi motornih vozil Ur.l.RS, št. 31/2009 .